|     |    KONSULTANTAMS 


Naudojimosi tinklalapiu sąlygos ir taisyklės

 

PASKUTINĖ REDAKCIJA [2015 m. gegužės 25 d.]


Šį tinklalapį (bei visus vėliau sukurtus tinklalapius ir paslaugas (kaip tai aprašyta toliau) (toliau – AVON TINKLALAPIS) prižiūri UAB „Avon Cosmetics“ (toliau – AVON, mes, mus ir mūsų). Mes suteikiame AVON TINKLALAPIO naudotojams prieigą prie mūsų paslaugų, turinio bei produktų, įskaitant audiovizualinį turinį, vaizdus, forumus, tekstą, duomenis ir kitą panašų turinį bei paslaugas (toks turinys ir paslaugos kartu vadinami paslaugomis). Prieš pradėdami naudotis AVON TINKLALAPIU, atidžiai perskaitykite šias naudojimosi sąlygas ir taisykles (toliau – Sutartis). Naudodamiesi AVON TINKLALAPIU, Jūs sutinkate su šia Sutartimi. Jei nesutinkate su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis, AVON TINKLALAPIU nesinaudokite. Be to, naudodamiesi AVON TINKLALAPIU, Jūs patvirtinate, jog esate pilnametis ir galite sudaryti šią Sutartį, o jei nesate pilnametis, turite tėvų ar globėjų sutikimą ją sudaryti. Jei nesate pilnametis ir negalite sudaryti šios Sutarties bei neturite atitinkamo tėvų ar globėjų sutikimo, AVON TINKLALAPIU naudotis negalite.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra kartkartėmis keisti šią Sutartį ar jos dalį ir informuoti Jus apie atitinkamus pakeitimus informacijos perdavimo priemonėmis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, pakeistos Sutarties paskelbimą AVON TINKLALAPYJE. Paskutinė Sutarties keitimo data visada nurodoma Sutartyje prie įrašo PASKUTINĖ REDAKCIJA. Jei po Sutarties pakeitimų ir toliau naudojatės AVON TINKLALAPIU, tai reiškia, kad su pakeitimais sutinkate, be to, jokie šios Sutarties pakeitimai nėra taikomi atgaline data jokioms pretenzijoms ar ginčams dėl šios Sutarties, kilusiems iki PASKUTINĖS REDAKCIJOS datos, skirtos tai Sutarties versijai, kurioje tie pakeitimai buvo atlikti. Jei nesutinkate su šios Sutarties pakeitimais, AVON TINKLALAPIU naudotis negalite. Mes galime bet kuriuo metu pakeisti arba pašalinti visą AVON TINKLALAPĮ ar jo dalį, įvesti, keisti ar panaikinti mokesčius už naudojimąsi AVON TINKLALAPIU, pateikti kai kuriems arba visiems AVON TINKLALAPIO naudotojams ypatingus pasiūlymus, atsižvelgdami į įstatymuose nustatytus apribojimus.

Šioje Sutartyje vartojami terminai:

• AVON nepriklausomo pardavimo konsultanto sutartis – tai prekių tiekimo sutartis (kartu su bet kokiomis papildomomis sąlygomis ir taisyklėmis) sudaryta tarp AVON ir AVON nepriklausomo pardavimo konsultanto.

• AVON nepriklausomas pardavimo konsultantas (toliau konsultantas) - tai asmuo, (a) su kuriuo AVON pasirašo prekių tiekimo sutartį, ir (b) kuris išlieka aktyvus AVON nepriklausomas pardavimo konsultantas, vykdantis savo įsipareigojimus.

Jei esate AVON konsultantas, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad naudojatės AVON TINKLALAPIU ne tik vadovaudamiesi šia Sutartimi, tačiau ir AVON konsultanto sutarties sąlygomis ir taisyklėmis bei galiojančia „Avon“ politika, elgesio kodeksu ar kitomis atitinkamomis rekomendacijomis (jei turite savo parduotuvę AVON TINKLALAPYJE – Naudojimosi konsultanto parduotuve sąlygomis ir taisyklėmis).

 

1. AVON konsultantų skelbiamas turinys

 

AVON konsultantai yra nepriklausoma trečioji šalis, su kuria AVON sudaro sutartis ir kuri nėra kitaip susijusi su AVON, AVON pagrindinėmis bendrovėmis, filialais, partneriais ar patronuojamosiomis įmonėmis (kartu vadinamomis patronuojamosiomis įmonėmis). AVON nėra atsakinga už konsultantų pareiškimus, elgesį ar aplaidumą, susijusį su AVON TINKLALAPIU ar kt. Neapsiribojant pirmiau minėtais teiginiais, nors AVON ir gali leisti konsultantui naudotis tam tikrais ištekliais ir priemonėmis (įskaitant, tačiau neapsiribojant, pagalba kuriant asmeninį tinklalapį su AVON prekės ženklu ir turiniu, kuriame gali būti nuorodos į AVON TINKLALAPĮ ar jo dalį), Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad nei AVON, nei jokia patronuojamoji įmonė nekontroliuoja ir nėra atsakinga už tekstą, vaizdus ar kitą informaciją ar medžiagą, kurią konsultantai skelbia AVON TINKLALAPYJE arba asmeniniuose tinklalapiuose. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad nei AVON, nei jokia patronuojamoji įmonė nekontroliuoja ir nėra atsakinga už pakeitimus, kuriuos konsultantas atlieka AVON TINKLALAPYJE ar asmeniniame tinklalapyje, ir už medžiagą, kurią Jums perduoda konsultantas. Tokia informacija, medžiaga ir pakeitimai vadinami AVON nepriklausomo pardavimo konsultanto turiniu.

Nei AVON, nei patronuojamosios įmonės (a) nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų patvirtintas konsultanto turinys ar kitos konsultanto Jums perduotos medžiagos tikslumas ar patikimumas, (b) neteikia jokių garantijų dėl Jūsų ir konsultantų komunikacijos saugumo naudojant nepriklausomo pardavimo konsultanto turinį (pavyzdžiui, AVON konsultantų pateikiami el. pašto adresai). Be to, nei AVON, nei kitos patronuojamosios įmonės neteikia jokių garantijų dėl jokio konsultanto duomenų privatumo ar duomenų apsaugos.

 

2. Jūsų AVON TINKLALAPYJE skelbiama informacija

 

Jūsų AVON TINKLALAPYJE skelbiama informacija kontroliuojama pagal AVON privatumo politiką. Jeigu AVON TINKLALAPIUI skirtą asmeninę informaciją pateikiate bet kokiai trečiajai šaliai (pavyzdžiui, naudodami trečiosios šalies taikomąją programą, apibrėžtą 12 dalyje), žinokite, jog (a) toks trečiosios šalies asmeninės informacijos rinkimas, naudojimas ir atskleidimas bus vykdomas pagal jos, o ne AVON privatumo politiką ir (b) mes nebūsime atsakingi už tokias trečiosios šalies (įskaitant, tačiau neapsiribojant, ir AVON konsultantus) informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktikas. Jūs esate atsakingi ir turite užtikrinti, kad informacija, kurią pateikėte AVON TINKLALAPIUI, yra teisinga, tiksli ir išsami, kad tą informaciją pagal poreikį atnaujinsite, jog ji išliktų teisinga, tiksli ir išsami. JEI NUSPRĘSITE PAVIEŠINTI ASMENINĘ AR KITĄ INFORMACIJĄ PER AVON TINKLALAPĮ ARBA SUSIETI SU JUO INFORMACIJĄ, DARYKITE TAI SAVO NUOŽIŪRA.

 

3. Registracija, vartotojų vardai ir slaptažodžiai

 

Tam, kad gautumėte prieigą prie tam tikrų AVON TINKLALAPIO skyrių ar funkcijų, pavyzdžiui, skelbti publikacijas (informaciją) (apibrėžta 5 dalyje), gali tekti užsiregistruoti. Registruojantis negalite naudoti (mes galime atsisakyti Jums suteikti) vartotojo vardo ar el. pašto adreso, kuris priklauso kitam asmeniui arba yra jo naudojamas, gali būti suprastas kaip apsimetinėjimas kitu asmeniu, pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, yra įžeidžiantis. Vartotojo vardą galime atmesti ir savo sprendimu. Jūs esate atsakingi už bet kokio slaptažodžio, naudojamo prieigai prie AVON TINKLALAPIO, saugojimą, sutinkate neperduoti savo slaptažodžio ar vartotojo vardo, neskolinti ar kitais būdais neperduoti savo prieigos prie AVON TINKLALAPIO ar naudojimosi juo. Jūs esate atsakingas už visą sąveiką su AVON TINKLALAPIU, vykdomą naudojant Jūsų vartotojo vardą. Jūs sutinkate nedelsdamas informuoti AVON apie bet kokį neteisėtą Jūsų vartotojo vardo ar slaptažodžio naudojimą ar kitus Jūsų paskyros, vartotojo vardo ar AVON TINKLALAPIO saugumo pažeidimus, užtikrinate, kad kiekvienos prisijungimo sesijos pabaigoje atsijungsite ir išeisite iš savo AVON TINKLALAPIO paskyros (jei to reikės). Mes nesame atsakingi už praradimus ar žalą, atsirandančią dėl pirmiau nurodytų įsipareigojimų nevykdymo. Jei esate AVON darbuotojas ar konsultantas, sutinkate, kad AVON Jums naudojantis TINKLALAPIU gali nustatyti Jūsų asmens tapatybę (pavyzdžiui, naudojant ženklelį ar kitą identifikatorių). Jei nenorite būti identifikuoti, AVON TINKLALAPIU naudotis negalite.

 

4. Elgesio taisyklės

 

Naudodamiesi AVON TINKLALAPIU, Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų, gerbti kitų asmenų teises ir orumą. Be to, naudodamiesi AVON TINKLALAPIU turite laikytis šioje (4) dalyje nurodytų elgesio taisyklių, o nesilaikydami šios Sutarties ir (arba) elgesio taisyklių (įskaitant, tačiau neapsiribojant pakartotiniu autorių teisių pažeidimu AVON TINKLALAPIUOSE ar dėl jų) galite netekti prieigos prie AVON TINKLALAPIO pagal 18 dalį.

Jūs sutinkate:

• neskelbti, nepersiųsti ar kitais būdais neviešinti per AVON TINKLALAPĮ:

  •  jokios informacijos ar medžiagos, kuri yra ar gali būti arba jos skelbimas, perdavimas yra ar gali būti (a) grasinantis, įžeidžiantis, žeminantis, skatinantis neapykantą ar gąsdinantis; (b) dezinformuojantis ar šmeižiantis; (c) nesąžiningas arba sukeliantis žalą; (d) nešvankus, nepadorus, pornografinis ar kitaip nepriimtinas, arba (e) saugomas autorių teisių, prekės ženklo, esantis prekybine paslaptimi, saugoma publikavimo, privatumo ar kitų nuosavybės teisių, be išskirtinio rašytinio tokių teisių savininko sutikimo;
  • jokios medžiagos, kuri užtraukia baudžiamąją ar civilinę atsakomybę, skatina nusikalstamą elgesį, azartinius lošimus, skatina ar nurodo į nelegalią veiklą ar tokią veiklą, kaip įsilaužimai į kompiuterius, apsaugos kodų parinkimai, sukčiavimas telefonu;
  • jokių virusų, „Trojos arklių“, „kirminų“, slaptų pranešimų, virtualių laiko bombų, kenkėjiškų programų, šnipinėjimo programų ar kitokio kompiuterinio kodo, bylų ar programų, kurios skirtos pažeisti, užgrobti, sugadinti, trikdyti ar nutraukti techninės, programinės įrangos veiklą, jos kontrolę; º jokių nepageidaujamų ir neleistinų reklamų, pasiūlymų, brukalų, grandininių laiškų, „piramidžių schemų“ ar investavimo galimybių siūlymų ar kitokios reklamos, jei tam nėra gautas išankstinis AVON patvirtinimas;
  • jokių nepageidaujamų elektroninių pranešimų, susijusių su „Avon“ ar kitais asmenimis be jų žinios ir išankstinio sutikimo arba pažeidžiant įstatymus, taisykles ar reglamentus;
  • jokios informacijos, kuri leistų nustatyti asmenį be išankstinio teisėto to asmens sutikimo;
  • jokios medžiagos, neviešos informacijos apie įmonę be teisėto leidimo tai daryti;


• nenaudoti AVON TINKLALAPIO jokiais neteisėtais ar sukčiavimo tikslais;

• nenaudoti AVON TINKLALAPIO kvietimų funkcijos kviesti asmenis prisijungti prie AVON TINKLALAPIO, nebent asmeniškai pažįstate kviečiamąjį ir žinote, kad jis priims kvietimą;

• nenaudoti AVON TINKLALAPIO šmeižti, žeminti, grasinti, persekioti, užgaulioti ar kitaip pažeidinėti kitų asmenų teises, įskaitant (tačiau neapsiribojant) kitų asmenų teisę į privatumą ar viešumą, nerinkti informacijos apie kitus AVON TINKLALAPIO naudotojus;

• neapsimetinėti kitu asmeniu ar įmone, įskaitant (tačiau neapsiribojant) AVON darbuotoju, agentu ar atstovu, įskaitant (a) neteisingai nurodant ar kitaip pateikiant Jūsų ryšį su asmeniu ar įmone, susijusia su AVON TINKLALAPIU, arba (b) išreiškiant ar teigiant, jog mes pritariame Jūsų skelbiamai informacijai;

• netrikdyti ir nekliudyti AVON TINKLALAPIO arba serverių ar tinklo, naudojamų AVON TINKLALAPIO prieinamumui užtikrinti, veiklai, nepažeisti jokių tokių tinklų reikalavimų, procedūrų, politikų ar reglamentų;

• neriboti ir netrukdyti kitiems asmenims naudotis AVON TINKLALAPIU (įskaitant (tačiau neapsiribojant) įsilaužimą į AVON TINKLALAPĮ ir jo gadinimą);

• nenaudoti AVON TINKLALAPIO (a) reklamuoti ar siūlyti parduoti ar pirkti prekes ar paslaugas verslo tikslais arba kitaip siūlyti kitas paslaugas, verslą ar galimybes, arba (b) siūlyti AVON TINKLALAPIO lankytojams apsilankyti, tapti nariais, užsiprenumeruoti ar užsiregistruoti komercinėms interneto paslaugoms ar kitose organizacijose be išankstinio rašytinio AVON sutikimo tai daryti, išskyrus tuos atvejus, jei esate AVON konsultantas, kuriam „Avon“ suteikė teisę tai daryti AVON TINKLALAPYJE;

• neatkurti, nekopijuoti, nedauginti, neparduoti, neperparduoti, neteikti nuorodų ar kitaip nenaudoti komerciniais tikslais AVON TINKLALAPIO ar jo dalių, prieigos prie jo ar jo naudojimo, išskyrus tuos atvejus, jei esate AVON konsultantas, kuriam suteikti tokie įgaliojimai arba „Avon“ nurodė naudoti AVON TINKLALAPĮ tokiais tikslais;

• išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, nekeisti, neadaptuoti, neversti, netaikyti atgalinės inžinerijos, neskaidyti ir neišrinkinėti AVON TINKLALAPIO ar jo dalių;

• nešalinti autorių teisių, prekės ženklo ar kitų nuosavybės teisių ženklų iš AVON TINKLALAPIO ar nuo medžiagos, gautos iš AVON TINKLALAPIO;

• neįrėminti ir netalpinti atskirame tinklalapyje AVON TINKLALAPIO ar jo dalių;

• nesukurti duomenų bazių atsisiunčiant ir saugant AVON TINKLALAPIO turinį;

• nenaudoti robotų, „vorų“, tinklalapių paieškos ir (arba) kopijavimo programų ar kitų rankinių ar automatinių priemonių kopijuoti, indeksuoti, įsiminti, kaupti duomenis ar kitokiu būdu rinkti AVON TINKLALAPIO turinį, atkurti ar apeiti navigacijos struktūrą ar AVON TINKLALAPIO pateiktį be išankstinio „AVON“ rašytinio sutikimo;

• neįdiegti AVON programėlių trečiųjų šalių tinklalapiuose pažeidžiant trečiųjų šalių tinklalapių politiką (įskaitant ir tokių tinklalapių naudojimo sąlygas). Be to, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūs (o ne AVON) esate atsakingi už visų telekomunikacijų, ryšio, kompiuterinės technikos, įrangos, paslaugų, būtinų prieigai prie AVON TINKLALAPIO ir jo naudojimui, gavimą bei išlaikymą bei atitinkamų su tuo susijusių mokesčių mokėjimą.

 

5. Publikacijos (informacija)

 

a. Bendroji dalis. AVON TINKLALAPYJE gali būti vietų, kur galėsite talpinti informaciją ir medžiagą, įskaitant (tačiau neapsiribojant) tekstą, vaizdus, nuotraukas, grafikus, muziką, vaizdo medžiagą, audiovizualinius kūrinius, duomenis, informaciją, bylas, nuorodas ir kt. (toliau – publikacijos). Aiškumo dėlei Jūs išliksite skelbiamų publikacijų savininkais, tačiau joms galios šios Sutarties sąlygos ir taisyklės (įskaitant 5(b) dalyje aprašytą licencijos suteikimą). Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad neturite jokių teisių naudoti ar įtraukti į bet kokias publikacijas ar kitą medžiagą turinio ar medžiagos, kuri priklauso mums ar mūsų patronuojamosioms įmonėms, atitinkamiems jų licencijų turėtojams ar tiekėjams (toliau – „Avon“ turinys), išskyrus tuos atvejus, kai AVON suteikia Jums rašytinį leidimą naudoti ar įtraukti tokį „Avon“ turinį. Aiškumo dėlei AVON ir patronuojamosios įmonės arba mūsų ar jų licencijų turėtojai ar tiekėjai išlieka „Avon“ turinio savininkais.

b. Licencijos suteikimas. Su kiekviena įkelta publikacija Jūs suteikiate mums ir patronuojamosioms įmonėms visame pasaulyje galiojančią, neatlygintiną, visiškai apmokėtą, neišskirtinę, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą ir sublicencijuojamą (keliais lygiais) licenciją be papildomo atlygio Jums ar trečiosioms šalims, leidžiančia: (i) atkurti, platinti, perduoti, atlikti ir demonstruoti (viešai arba ne), viešinti, adaptuoti, keisti, redaguoti, versti, gaminti, parduoti, siūlyti parduoti, importuoti ir kitaip naudoti bei išnaudoti (tokias teises turi ir kiti, veikiantys mūsų ir mūsų patronuojamųjų įmonių vardu keliais lygiais) tokias publikacijas, kartu su jomis pateikiamomis idėjomis, susijusiomis su publikacija, bet kokią medžiagą, esančią, įtrauktą ar suprantamą iš tokių publikacijų, bet kokiu formatu ar laikmena, žinomą dabar ar kuri bus sukurta vėliau, (ii) kurti išvestinius tokių publikacijų darbus (įskaitant, tačiau neapsiribojant, tokių publikacijų įtraukimu į kitus darbus, mūsų ar patronuojamųjų įmonių, atitinkamų jų projektuotojų gaminius ar paslaugas); (iii) taikyti visas prekės ženklo, viešumo ir kitas nuosavybės teises, galiojančias tokioms publikacijoms; (iv) naudoti Jūsų vardą, nuotrauką, atvaizdą, balsą, biografinę informaciją kaip naujienas ar informaciją reklamos ar pasiūlymų tikslais, susiejant arba nesusiejant su publikacija, ir (v) naudoti Jūsų publikaciją (įskaitant jos turinį ir išvestinius darbus) reklamos ar pasiūlymų tikslais. JEI NENORITE SUTEIKTI TEISIŲ, KURIOS SUTEIKIAMOS PAGAL 5 DALĮ, AVON TINKLALAPYJE PUBLIKACIJŲ NETALPINKITE.

c. Atsisakymas. Gali būti, kad AVON TINKLALAPIO lankytojai skelbs informaciją ar medžiagą, kuri yra neteisinga ar klaidinanti ar kitaip pažeidžia šią Sutartį. Mes, patronuojamosios įmonės ir jų vadovai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, atstovai, licencijų išdavėjai ir teikėjai to neskatiname ir nesame atsakingi už tokios informacijos ar medžiagos talpinimą AVON TINKLALAPYJE, jos panaudojimą ar tokios informacijos ar medžiagos patikimumą. Visos publikacijos laikomos nekonfidencialiomis ir gali būti (i) atskleistos visuomenei ir (ii) mūsų panaudotos be (A) jokių konfidencialumo ar kitų neatskleidimo įsipareigojimų arba (B) jų priskyrimo Jums ar trečiosioms šalims. Mes pasiliekame teisę bet kada ir išskirtinai savo nuožiūra nustatyti publikacijų, skelbiamų AVON TINKLALAPYJE, kiekio ir dydžio apribojimus ar publikacijai skirtos vietos dydį.

d. Pripažinimas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad (i) gavote tinkamą ir vertingą atlygį už minėtų teisių suteikimą visoms Jūsų skelbiamoms publikacijoms, įskaitant (tačiau neapsiribojant) galimybę dalyvauti AVON TINKLALAPIO veikloje, galimybes, kurias suteikiame mes ir patronuojamosios įmonės viešai naudodamos publikacijas ar išvestinius darbus su publikacijomis, ir (ii) Jūs neturite teisės į kitokį atlygį už tai, kad mes, patronuojamosios įmonės ar bet kuri kita šalis naudoja publikaciją pagal teises, kurios buvo suteiktos pagal šią sutartį ir (arba) suteikiamos pagal galiojančius įstatymus.

e. Užtikrinimai ir garantijos. Jūs užtikrinate ir garantuojate, kad (i) turite teisę ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį, (ii) Jums išskirtinai priklauso ar kitaip turite visas teises ar leidimą naudoti visas skelbiamas publikacijas, kad galėtumėte suteikti nurodytas teises ir licencijas, atsižvelgiant į visą trečiųjų šalių medžiagą, rodomą ar kitaip esančią bet kurioje Jūsų skelbiamoje publikacijoje, gavote išskirtinį rašytinį leidimą iš visų tokios trečiosios šalies medžiagos savininkų ir teisių turėtojų, kuris būtinas suteikti čia nurodytas teises ir licencijas, (iii) bet kokios Jūsų skelbiamos publikacijos ir mūsų bei patronuojamųjų įmonių, jų inžinierių, kitų AVON TINKLALAPIO naudotojų naudojimasis tomis publikacijomis nepažeis jokių patentų, autorių teisių, prekės ženklų, prekybinių paslapčių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų trečiųjų šalių teisių, (iv) bet kokios Jūsų skelbiamos publikacijos nėra konfidencialios ir jose nėra konfidencialios informacijos, (v) kurdami, rengdami ir skelbdami publikaciją, Jūs (A) laikėtės ir laikysitės visų galiojančių įstatymų, taisyklių (įskaitant, tačiau neapsiribojant mūsų elgesio taisyklėmis, nurodytomis 4 dalyje) ir reglamentų bei (B) nepažeidėte ir nepažeisite jokių įsipareigojimų, kuriais esate susaistyti (įskaitant, tačiau neapsiribojant, sutartis su trečiosiomis šalimis), ir (vi) gavote visų skelbiamoje publikacijoje minimų asmenų rašytinį leidimą ir (arba) sutikimą naudoti to asmens vardą ir atvaizdą publikacijoje tais tikslais, kurie nurodyti šioje Sutartyje, arba jei toks asmuo dar yra nepilnametis, gavote jo tėvo (-ų) arba globėjo (-ų) leidimą ir (arba) sutikimą bei leidimą ir (arba) sutikimą iš kitų asmenų, iš kurių tokį leidimą ar sutikimą reikia gauti (ir kiekvienu atveju sutinkate pateikti mums tokių sutikimų arba leidimų kopijas mums jų pareikalavus). Jei skelbiate publikaciją, kurioje yra atpažįstamas asmens atvaizdas, griežtai rekomenduojame į publikaciją neįtraukti kitos identifikuojančios informacijos, pvz., asmens vardo ar adreso.

f. Atsisakymas ir kiti užtikrinimai. Remiantis galiojančiais įstatymais, sutinkate atsisakyti visų pretenzijų mums, patronuojamosioms įmonėms, mūsų ir jų vadovams, pareigūnams, darbuotojams, agentams, atstovams, licencijų išdavėjams ir teikėjams, įsipareigojate nekelti, nerengti bei neskatinti ieškinių, reikalavimų, veiksmų, praradimų, išlaidų, žalos, atsakomybės, teismo sprendimų, susitarimų ar išlaidų (įskaitant, tačiau neapsiribojant, teisines išlaidas, kokiu nors būdu susijusias su šia Sutartimi ir (arba) publikacijos naudojimu pagal teises, suteiktas pagal šią Sutartį, įskaitant (tačiau neapsiribojant) ieškinius dėl neteisėto idėjų pasisavinimo). Be to, pagal galiojančius įstatymus Jūs atsisakote bet kokių ir visų moralinių teisių arba „droit moral“, kurias pagal tarptautinius įstatymus galite turėti, arba panašių teisių, susijusių su publikacija (ir pareiškiate bei garantuojate, jog gavote aiškius raštu parengtus susijusių trečiųjų šalių visų ir bet kokių publikacijų teisių, kurias pagal įstatymus gali turėti tos trečiosios šalys, atsižadėjimus). Bet kuriuo metu mums pareikalavus, Jūs (i) imsitės arba liepsite imtis visų veiksmų, kurie mums atrodys pagrįstai būtini ar svarbūs siekiant mums ir mūsų patronuojamosioms įmonėms gauti visą šios Sutarties naudą ir bet kokias Jūsų suteiktas licencijas ir (ii) įforminsite ne elektroninę, o popierinę šios Sutarties kopiją.

g. Neįsipareigojimas naudoti. Mes galime savo nuožiūra nuspręsti ar pasinaudoti pagal šią Sutartį mums suteikiamomis teisėmis ir neįsipareigojame (i) naudoti publikaciją arba (ii) įtraukti bet kokią publikaciją į AVON TINKLALAPĮ ar į bet kokias kitas paslaugas ar medžiagą.

 

6. Nepageidautina įvestis

 

Nepaisant dalykų, prieštaraujančių šiai Sutarčiai, mes ir patronuojamosios įmonės nepriimame, nekviečiame ir neskatiname nepageidaujamų su AVON TINKLALAPIU, produktais ar kt. susijusių publikacijų ar idėjų, pasiūlymų ar rekomendacijų įvesties (toliau – nepageidautina įvestis). Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad (a) bet kokia nepageidautina įvestis nėra konfidenciali ir AVON ir jos patronuojamosios įmonės neturi įsipareigojimų dėl tokios nepageidautinos įvesties konfidencialumo ir (b) pagal galiojančius įstatymus bet kokia nepageidautina įvestis taps išskirtine mūsų ir mūsų patronuojamųjų įmonių nuosavybe. Nei mes, nei mūsų patronuojamosios įmonės neturi jokių įsipareigojimų dėl nepageidautinos įvesties, tiek mes, tiek patronuojamosios įmonės gali naudoti nepageidautiną įvestį bet kokiems tikslams be atlygio Jums ar kitiems asmenims.

 

7. Stebėjimas ir pranešimas apie ginčytiną medžiagą

 

Mes galime, tačiau neįsipareigojame (a) stebėti, vertinti arba keisti publikacijas prieš jas paskelbiant AVON TINKLALAPYJE arba joms pasirodžius TINKLALAPYJE, (b) siekti patvirtinti, kad pagal pirmiau pateiktus punktus gavote bet kokias ar visas teises, sutikimus ir leidimus, susijusius su publikacijomis, ir (arba) (c) atsisakyti, atmesti ar pašalinti bet kokias publikacijas bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, tačiau neapsiribojant, mūsų sprendimą, jog nepaisant pirmiau minėtų Jūsų patvirtinimų, buvo gautos ne visos teisės, sutikimai ir leidimai). Jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis siekiant gauti pirmiau minėtus patvirtinimus ar atliekant užklausas. Mes galime dėl bet kokių priežasčių ar bet kokiu tikslu pagal savo Privatumo politiką atskleisti bet kokias publikacijas ir jų perdavimo bet kam aplinkybes. Jei Jūs sužinote apie neteisėtą, šmeižiančią, įžeidžiančią ar ginčytiną medžiagą AVON TINKLALAPYJE (kitokią nei pažeidžiančią autorių teises (apie tai kalbama 19 dalyje), informuokite mus. Susisiekite su mumis aprašydami medžiagą ir pateikdami nuorodą į jos vietą.

 

8. Mūsų nuosavybės teisės

 

Mums, patronuojamosioms įmonėms ir (arba) mūsų ar jų licencijų išdavėjams ir tiekėjams priklauso AVON TINKLALAPIS ir jame esanti ar per jį pasiekiama informacija ir medžiaga (įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokiu „Avon“ turiniu). Tokia informacija ir medžiaga yra apsaugota autorių teisių, prekės ženklo, patento ir (arba) kitų nuosavybės teisių ir įstatymų. Išskyrus tada, kai gautas išankstinis mūsų leidimas, Jūs sutinkate neatkurti, nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti ir nekurti išvestinių darbų iš AVON TINKLALAPIO ar bet kokios per jį pasiekiamos informacijos ar medžiagos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, „Avon“ turinį).

Mums, patronuojamosioms įmonėms ir (arba) mūsų ar jų licencijų išdavėjams ar tiekėjams priklauso prekių ženklai, prekių pavadinimai ir paslaugų ženklai AVON TINKLALAPYJE, įskaitant, tačiau neapsiribojant, AVON. Visi mums ar patronuojamosioms įmonėms nepriklausantys prekių ir paslaugų ženklai AVON TINKLALAPYJE yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Jūs negalite naudoti mūsų prekių ženklų, prekių ar paslaugų ženklų susiedami juos su bet kokiais ne mūsų produktais ar paslaugomis, taip pat tada, kai tai gali sukelti sumaištį. Jokia čia ar AVON TINKLALAPYJE pateikiama informacija neturi būti suprasta kaip licencijos ar teisės naudoti bet kokius prekių, prekybos ar paslaugų ženklus be rašytinio savininko sutikimo suteikimas.

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD NETEISĖTAS AVON TINKLALAPIO (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NAUDOJAMĄ AVON TINKLALAPIUI VIEŠINTI) NAUDOJIMAS GALI UŽTRAUKTI FINANSINĘ IR KITOKIĄ CIVILINĘ IR BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) ATSAKOMYBĘ UŽ AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMUS.

 

9. Loterijos, konkursai ir panašios akcijos

 

Bet kokioms loterijoms, konkursams ir akcijoms, skelbiamiems AVON TINKLALAPYJE, (toliau – akcijos) gali galioti specialiosios taisyklės, pateikiamos atskirai. Dalyvaudami tokiose akcijose sutinkate su tomis taisyklėmis (jos gali skirtis nuo čia pateikiamų sąlygų ir taisyklių). Jei AVON TINKLALAPIO sąlygos ir taisyklės skiriasi nuo akcijų taisyklių, didesnę teisinę galią turi akcijų sąlygos ir taisyklės.

 

10. Kainodara ir pirkimas iš konsultantų

 

AVON produktus ar paslaugas Jūs perkate tik iš savo konsultanto, o ne tiesiogiai iš AVON. Jei norite įsigyti produktą ar paslaugą, kuri prieinama per AVON TINKLALAPĮ, būsite paprašyti pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., kontaktinę informaciją bei pageidavimus, kad būtų sukurta kliento paskyra. Tada Jums bus priskirtas AVON konsultantas Jūsų teritorijoje, per kurį galėsite įsigyti AVON produktų ar paslaugų.

Siekdami sumažinti veiksmų, kuriuos turite atlikti norėdami pateikti užsakymą, skaičių ir padaryti visą procesą patogesnį, įdiegėme „automatinio priskyrimo“ funkciją. Jei esate naujas AVON TINKLALAPIO klientas ir dar neturite priskirto konsultanto, AVON Jums priskirs rekomenduojamą konsultantą. Šis rekomenduojamas konsultantas bus parinktas naudojant algoritmą, atsižvelgiant į įvairius objektyvius kriterijus, pvz., atstumą iki pristatymo adreso, klientų suteiktą reitingą / rekomendacijas, konsultanto aktyvumo lygį.

Tačiau Jūs jokiu būdu neprivalote patvirtinti rekomenduojamo konsultanto ir galite bet kuriuo metu laisvai pasirinkti norimą konsultantą iš AVON konsultantų savo teritorijoje sąrašo, pateikiamo AVON TINKLALAPYJE. Be to, jei jau esate pasirinkę pageidautiną konsultantą galite iškart jį pasirinkti AVON TINKLALAPYJE.

Galite gauti elektroninį laišką, patvirtinantį Jūsų užsakymo gavimą ir jo perdavimą AVON konsultantui. Toks elektroninis laiškas nėra patvirtinimas, kad Jūsų užsakymas buvo priimtas, kadangi priimti užsakymą turi AVON konsultantas. Bet kokia tokia informacija, pateikta per AVON TINKLALAPĮ, AVON bus apdorojama pagal šią Sutartį ir Privatumo politiką. Gali reikėti patvirtinti Jūsų informaciją. AVON TINKLALAPYJE pateikiama tik apytikslė produkto ar paslaugos kaina ir prieinamumas, tai turi patvirtinti konsultantas. Jūsų AVON konsultantas nustato galutinę pardavimo kainą ir mokesčius, pristatymo ir (arba) administravimo bei kitus mokesčius ir kitas galimas išlaidas.

 

11. Tikslinė auditorija

 

AVON prižiūri ir (arba) valdo AVON TINKLALAPĮ iš Lietuvos Respublikos, AVON TINKLALAPIS nėra skirtas tam, kad AVON būtų taikomi ne Lietuvos Respublikos, o kitos šalies, provincijos ar teritorijos įstatymai ir jurisdikcija. Jei nenurodyta kitaip, medžiaga, kuri prieinama per AVON TINKLALAPĮ, pateikiama tik siekiant teikti paslaugas ir reklamuoti produktus, prieinamus Lietuvos Respublikoje. Pagal galiojančius įstatymus AVON nesuteikia jokių ir atsisako visų garantijų, kad AVON TINKLALAPIS (tiek visas, tiek jo dalys) ar bet kokie produktai, paslaugos ar medžiaga, pasiekiama per AVON TINKLALAPĮ, yra tinkama ar prieinama naudoti kitose vietovėse. Tie, kurie renkasi AVON TINKLALAPĮ iš kitų vietų, daro tai savo iniciatyva ir savo rizika, mes nesame atsakingi už vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų laikymąsi, jei tokie įstatymai, taisyklės ar reglamentai yra taikomi. Mes galime bet kuriuo metu savo sprendimu apriboti AVON TINKLALAPIO ar jo dalių prieinamumą pasirinktam (-iems) asmeniui (-ims), geografinei vietovei (-ėms) ar jurisdikcijai (-oms).

 

12. Trečiųjų šalių programos

 

AVON TINKLALAPYJE galimos tam tikros funkcijos, leidžiančios per sistemą ar tinklą, kurios dalimi yra AVON TINKLALAPIS, perteikti ar nukreipti, suteikti interneto prieigą prie tam tikro skaitmeninio turinio, priklausančio trečiosioms šalims (toliau –trečiųjų šalių turinys). Naudodami tokias AVON TINKLALAPIO FUNKCIJAS, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad liepiate mums suteikti Jums prieigą ir perduoti su tokiomis funkcijomis susijusį trečiųjų šalių turinį. Kadangi mes nekontroliuojame trečiųjų šalių turinio, Jūs sutinkate, kad mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių turinį, įskaitant jo tikslumą, vientisumą, kokybę, teisėtumą, tinkamumą ar saugumą, jo intelektinės nuosavybės teises. Mes neįsipareigojame stebėti trečiųjų šalių turinio, galime bet kada blokuoti arba apriboti prieigą prie bet kokio trečiųjų šalių turinio (arba jo dalies) AVON TINKLALAPYJE. Jūsų prieiga prie trečiųjų šalių turinio arba jo gavimas per AVON TINKLALAPĮ nereiškia mūsų įsipareigojimų ar sąsajų su trečiųjų šalių turinio tiekėju. Be to, Jūsų naudojimuisi trečiųjų šalių turiniu gali galioti papildomos sąlygos ir taisyklės, nenurodytos šioje Sutartyje arba mūsų Privatumo politikoje (pavyzdžiui, sąlygos ir taisyklės, kurias pateikia patys trečiųjų šalių turinio tiekėjai kartu su tokiu turiniu). Šia Sutartimi nesukuriami jokie teisiniai Jūsų ir trečiųjų šalių turinio tiekėjų santykiai, niekas šioje Sutartyje nelaikoma jokia mūsų, patronuojamųjų įmonių ar vadovų, pareigūnų, darbuotojų, agentų, atstovų, licencijų išdavėjų ar tiekėjų garantija dėl trečiųjų šalių turinio.

 

13. Trečiųjų šalių turinys

 

AVON prižiūri ir (arba) valdo AVON TINKLALAPĮ iš Lietuvos Respublikos, AVON TINKLALAPIS nėra skirtas tam, kad AVON būtų taikomi ne Lietuvos Respublikos, o kitos šalies, provincijos ar teritorijos įstatymai ir jurisdikcija. Jei nenurodyta kitaip, medžiaga, kuri prieinama per AVON TINKLALAPĮ, pateikiama tik siekiant teikti paslaugas ir reklamuoti produktus, prieinamus Lietuvos Respublikoje. Pagal galiojančius įstatymus AVON nesuteikia jokių ir atsisako visų garantijų, kad AVON TINKLALAPIS (tiek visas, tiek jo dalys) ar bet kokie produktai, paslaugos ar medžiaga, pasiekiama per AVON TINKLALAPĮ, yra tinkama ar prieinama naudoti kitose vietovėse. Tie, kurie renkasi AVON TINKLALAPĮ iš kitų vietų, daro tai savo iniciatyva ir savo rizika, mes nesame atsakingi už vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų laikymąsi, jei tokie įstatymai, taisyklės ar reglamentai yra taikomi. Mes galime bet kuriuo metu savo sprendimu apriboti AVON TINKLALAPIO ar jo dalių prieinamumą pasirinktam (-iems) asmeniui (-ims), geografinei vietovei (-ėms) ar jurisdikcijai (-oms).

 

14. Nuorodos į kitus tinklalapius ar iš jų

 

AVON TINKLALAPYJE gali būti nuorodų į kitus tinklalapius ar interneto išteklius, atitinkamai į tinklalapį gali būti nukreipiama iš kitų tinklalapių. Išskyrus tuos atvejus, kai AVON tai aiškiai nurodo AVON TINKLALAPYJE, AVON nėra susijusi su trečiųjų šalių tinklalapių ar išteklių, nukreipiančių į AVON TINKLALAPĮ arba į kuriuos nukreipiama iš AVON TINKLALAPIO, valdytojai. AVON atvirai atsisako bet kokios atsakomybės dėl informacijos tikslumo, turinio ar prieinamumo trečiųjų šalių tinklalapiuose ar ištekliuose, nukreipiančiuose į AVON TINKLALAPĮ arba į kuriuos nukreipia AVON TINKLALAPIS. Mes negalime garantuoti, kad Jūs būsite patenkinti produktais ar paslaugomis, kuriuos įsigysite per trečiųjų asmenų tinklalapius, kurie nukreipia į AVON TINKLALAPĮ ar į kuriuos nukreipia AVON TINKLALAPIS, nes šiuos tinklalapius valdo nepriklausomi pardavėjai. Mes neremiame jokių kitų gamintojų produktų ar paslaugų, nepatvirtiname informacijos tikslumo ar patikimumo trečiųjų šalių tinklalapiuose ar ištekliuose, negarantuojame jokios informacijos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, kredito kortelių ar kt. asmens duomenų), kurią Jums gali tekti pateikti trečiosioms šalims per trečiųjų šalių tinklalapį, išteklius ar kt., saugumo. JŪS SUTINKATE, KAD TREČIOSIOS ŠALIES TINKLALAPĮ IR IŠTEKLIUS, BET KOKĮ TURINĮ, INFORMACIJĄ, DUOMENIS, REKLAMAS, PRODUKTUS, PASLAUGAS IR KITĄ MEDŽIAGĄ, KURI PRIEINAMA TINKLALAPYJE, IŠTEKLIUOSE ARBA PER JUOS, NAUDOJATE SAVO RIZIKA, JAI GALIOJA TŲ TINKLALAPIŲ IR IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS. „AVON“ turi teisę savo sprendimu bet kada, be išankstinio įspėjimo, blokuoti nuorodas į AVON TINKLALAPĮ naudodama technologijas ar kitas priemones.

 

15. Atsisakymas

 

AVON TINKLALAPIS IR VISOS PREKĖS, PASLAUGOS, PRODUKTAI, AVON NEPRIKLAUSOMŲ PARDAVIMO KONSULTANTŲ TURINYS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMOS (KAIP APIBRĖŽTA 13 DALYJE), INFORMACIJA IR MEDŽIAGA, PASIEKIAMA PER AVON TINKLALAPĮ PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, MES, PATRONUOJAMOSIOS ĮMONĖS, MŪSŲ IR JŲ VADOVAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, ATSTOVAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI IR TIEKĖJAI ATSISAKOME BET KOKIŲ ĮSTATYME NUSTATYTŲ, MENAMŲ GARANTIJŲ, SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) MENAMAS PAVADINIMO, PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR AUTENTIŠKUMO GARANTIJAS. AVON NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, KAD AVON TINKLALAPIS ARBA BET KOKIOS PREKĖS, PASLAUGOS, PRODUKTAI, AVON NEPRIKLAUSOMŲ PARDAVIMO KONSULTANTŲ TURINYS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMOS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS, INFORMACIJA IR MEDŽIAGA, PRIEINAMA PER AVON TINKLALAPĮ, BUS TIKSLI, PATIKIMA, IŠSAMI, BE KLAIDŲ AR SUDERINAMA SU BET KOKIA TECHNINE AR PROGRAMINE ĮRANGA. BET KOKS RĖMIMASIS „AVON“ TINKLALAPIU, PREKĖMIS, PASLAUGOMIS, AVON NEPRIKLAUSOMŲ PARDAVIMO KONSULTANTŲ TURINIU, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMOMIS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINIU, INFORMACIJA AR MEDŽIAGA, PRIEINAMA PER AVON TINKLALAPĮ ARBA JOS NAUDOJIMAS YRA JŪSŲ PAČIŲ ATSAKOMYBĖ. NEAPSIRIBODAMA PIRMIAU PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS, AVON NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ (A) DĖL AVON KONSULTANTŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAREIŠKIMŲ, VEIKSMŲ AR KLAIDŲ, (B) KAD AVON TINKLALAPIS BUS PRIEINAMAS LAIKU ARBA KAD PRIEIGA PRIE AVON TINKLALAPIO BUS NEPERTRAUKIAMA ARBA SAUGI, (C) KAD KLAIDOS AR TRŪKUMAI BUS IŠTAISYTI, (D) KAD AVON TINKLALAPIS, SERVERIAI AR TINKLAS, PER KURIUOS PASIEKIAMAS AVON TINKLALAPIS, BUS PRIEINAMI IR SAUGŪS, NETURĖS VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ.

Pagal galiojančius įstatymus tam tikrais atvejais neleidžiama atsisakyti tam tikrų menamų garantijų ir sąlygų, todėl atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, kai kurie arba visi apribojimai Jums gali būti netaikomi ir galite turėti papildomų teisių.

AVON TINKLALAPYJE gali būti netikslumų, klaidų ir medžiagos, prieštaraujančios šiai Sutarčiai ar ją pažeidžiančios. Be to, trečiosios šalys gali neteisėtai pakeisti AVON TINKLALAPĮ. Jei sužinosite apie neleistinus AVON TINKLALAPIO pakeitimus, kuriuos atliko trečiosios šalys, informuokite mus. Susisiekite su mumis aprašydami medžiagą, kuri buvo pakeista, ir pateikite nuorodą į tą medžiagą AVON TINKLALAPYJE.

 

16. Atsakomybės apribojimas

 

AVON, JOS PATRONUOJAMOSIOS ĮMONĖS AR JŲ VADOVAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, ATSTOVAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI AR TIEKĖJAI JOKIAIS ATVEJAIS NEBUS ATSAKINGI NEI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, SPECIALIĄ AR IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, KYLANČIĄ DĖL ARBA SUSIJUSIOS SU AVON TINKLALAPIU, NEI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ DĖL PRARASTO PELNO, PRARASTO AR SUTRIKDYTO VERSLO, PRARASTO NAUDOJIMOSI, PRARASTŲ DUOMENŲ, KITO PRARASTO NEMATERIALIOJO TURTO, PRARASTOS INFORMACIJOS, PATEIKTOS NAUDOJANTIS AVON TINKLALAPIU, SAUGUMO (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, SAUGUMO PRARADIMĄ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMŲ AR TURINIO NAUDOJIMO AR GAVIMO), NETEISĖTO TOKIOS INFORMACIJOS PERĖMIMO, KURĮ VYKDO TREČIOSIOS ŠALYS, NET JEI AVON ARBA ŠALIS BUVO ĮSPĖTA DĖL TOKIOS ŽALOS AR PRARADIMŲ GRĖSMĖS. AVON NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ PUBLIKACIJOS, PERSIUNČIAMOS MEDŽIAGOS AR DUOMENŲ, IŠSIŲSTŲ AR GAUTŲ ARBA NEIŠSIŲSTŲ IR NEGAUTŲ DUOMENŲ, JŲ PAKEITIMĄ. AVON NEATSAKO UŽ BET KOKĮ KITOS ŠALIES (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, AVON KONSULTANTAIS) GRASINANTĮ, ŠMEIŽIANTĮ, ĮŽEIDŽIANTĮ, NEPADORŲ AR NETEISĖTĄ TURINĮ AR ELGESĮ, TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLIEKAMUS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS, PRIVATUMO AR KITŲ TEISIŲ PAŽEIDIMUS. JOKIAIS ATVEJAIS BENDRA AVON ATSAKOMYBĖ JUMS UŽ VISĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS IR VEIKSMŲ PRIEŽASTIS (TIEK PAGAL SUTARTĮ, TIEK CIVILINĘ TEISĘ IR KT.), KYLANČIUS DĖL ŠIOS SUTARTIES AR SUSIJUSIUS SU JA, AVON TINKLALAPIU AR JŪSŲ NAUDOJIMUSI AR NEGALĖJIMU JUO NAUDOTIS, NEVIRŠYS JŪSŲ SUMOKĖTOS SUMOS (JEI TOKIA BUS) UŽ NAUDOJIMĄSI AR PRIEIGĄ PRIE AVON TINKLALAPIO. Pagal galiojančius įstatymus tam tikrais atvejais neleidžiama atsisakyti tam tikros žalos atlyginimo, todėl atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, kai kurie arba visi apribojimai Jums gali būti netaikomi ir galite turėti papildomų teisių. Pavyzdžiui, kai kuriose jurisdikcijose tinklalapio valdytojas gali nepanaikinti arba neriboti atsakomybės už asmeninius sužeidimus ar mirtį, kylančius dėl tiesioginio tokio valdytojo tinklalapio naudojimosi ar valdytojo aplaidumo.

 

17. Atleidimas nuo atsakomybės

 

Išskyrus tai, kas reikalaujama pagal įstatymus, Jūs ginsite, atleisite nuo atsakomybės ir laikysite nekaltais AVON, patronuojamąsias įmones, jų vadovus, pareigūnus, darbuotojus, agentus, atstovus, licencijų išdavėjus ar tiekėjus dėl bet kokių kaltinimų, ieškinių, veiksmų, reikalavimų, veiksmų priežasčių ir kitokių ieškinių (toliau – pretenzijos), kylančių arba susijusių su (a) Jūsų naudojimosi ar negebėjimo naudotis ar veikla, susijusia su AVON TINKLALAPIU, (b) bet kokiais šios Sutarties ar kitų AVON sąlygų, taisyklių ar politikos pažeidimais, kuriuos Jūs padarote, (c) bet kokia publikacija ar kita medžiaga, kurią padarote prieinamą per AVON TINKLALAPĮ (įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias pretenzijas, jog tokios publikacijos ar kita medžiaga ar jų naudojimas pažeidė, sulaužė ar kitaip peržengė intelektinės nuosavybės, privatumo, ar kitas trečiųjų šalių teises), arba (e) bet kurio AVON TINKLALAPIO lankytojo, naudotojo ar kliento ar bet kokios trečiosios šalies teisių pažeidimu, kurį Jūs atlikote. Jūs sutinkate AVON, patronuojamosioms įmonėms ir atitinkamiems jų vadovams, pareigūnams, agentams, atstovams, licencijų išdavėjams ar tiekėjams pareikalavus atlyginti bet kokią žalą, nuostolius, sprendimus, išlaidas, mokesčius, baudas ar kitas išlaidas, kurias jie patyrė (įskaitant teismo išlaidas ir teisinius mokesčius) dėl tokių pretenzijų.

 

18. Nutraukimas ir įsigaliojimas

 

Ši Sutartis galioja tol, kol bus nutraukta. Jūs sutinkate, kad AVON gali savo nuožiūra bet kada ir dėl bet kokios priežasties (įskaitant, tačiau neapsiribojant, jei AVON mano, kad pažeidėte ar nesilaikėte šios Sutarties punktų ar jos misijos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, tai, kad nesilaikėte šios Sutarties 4 dalyje nurodytų elgesio taisyklių) sustabdyti, apriboti ar nutraukti Jūsų prieigą prie AVON TINKLALAPIO kiek tokia teisė suteikiama AVON pagal įstatymus. Tokio nutraukimo atveju Jūsų teisė naudotis AVON TINKLALAPIU bus nedelsiant panaikinta. Jūs sutinkate, kad bet koks Jūsų prieigos prie AVON tinklalapio sustabdymas, apribojimas ar panaikinimas gali būti atliekamas be išankstinio įspėjimo, o AVON gali nedelsdama išjungti ar ištrinti Jūsų naudojamą ar Jums suteiktą vartotojo vardą ir (arba) slaptažodį bei visą susijusią informaciją, bylas ir (arba) uždrausti tolesnę prieigą prie tokios informacijos ar bylų. Jūs sutinkate, kad AVON nėra atsakinga Jums ar bet kokiai trečiajai šaliai už bet kokį Jūsų prieigos prie AVON TINKLALAPIO ar tokios informacijos ar bylos sustabdymą, apribojimą ar nutraukimą ir jos nereikalaujama užtikrinti Jums prieigą prie tokios informacijos ar bylų po tokio prieigos nutraukimo, apribojimo ar sustabdymo. AVON pasilieka teisę imtis veiksmų, kurie AVON nuomone, yra būtini ar tinkami siekiant užtikrinti ir (arba) patikrinti šios Sutarties laikymąsi (įskaitant, tačiau neapsiribojant, teisinius procesus, susijusius su Jūsų naudojimusi AVON TINKLALAPIU ir (arba) trečiųjų šalių pretenzijas dėl neteisėto ar pažeidžiančio trečiųjų šalių teises naudojimosi AVON TINKLALAPIU). Šios Sutarties 1, 5–8 ir 11–22 dalys galios net ir nutraukus šią Sutartį ar pasibaigus jos galiojimui.

 

19. Pretenzijos dėl autorių teisių pažeidimų

 

Jei esate autorius ar atstovas ir manote, kad AVON TINKLALAPYJE pateikiama medžiaga pažeidžia Jūsų autorių teises, galite pateikti AVON rašytinį įspėjimą su šia informacija:

• fiziniu ar elektroniniu asmens, įgalioto veikti pažeidžiamų teisių savininko vardu, parašu;

• autorių teisių apsaugoto darbo, dėl kurio įtariamas pažeidimas, identifikacija. Jei viename įspėjime nurodomi keli autorių teisų apsaugoti darbai, turi būti nurodytas tokių darbų sąrašas;

• medžiagos, kurios, kaip įtariama, autorių teisės pažeistos ir kuri turi būti pašalinta arba prie kurios prieiga turi būti apribota, identifikacija bei pakankamai informacijos, kad AVON galėtų rasti tą medžiagą (tam, kad pagreitintumėte medžiagos radimą, pateikite nuorodą į tinklalapį ar duomenis);

• pakankamai informacijos, kad AVON galėtų su Jumis susisiekti (pvz., telefono numeris, adresas ir, jei turite, el. pašto adresas);

• pareiškimas, kuriame nurodote, jog turite pagrindo manyti, kad medžiagos naudoti galėjo neleisti savininkas, jo atstovas arba neleidžiama pagal įstatymą;

• pareiškimą, kad informacija įspėjime yra tiksli, ir patvirtinimą ar įgaliojimą, kad Jūs turite teisę veikti autorių teisių (kurios, kaip įtariate, pažeidžiamos) savininko vardu.

Dažnai sunku nustatyti, ar Jūsų intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos, todėl AVON, prieš pašalindama medžiagą, gali paprašyti papildomos informacijos. AVON gali pateikti pažeidimu įtariamai šaliai Jūsų el. pašto adresą, kad toji šalis galėtų atsakyti į kaltinimus. AVON pasilieka teisę gavusi tokį įspėjimą pašalinti bet kokią medžiagą, esančią AVON TINKLALAPYJE, kuri gali pažeisti autorių teises pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Įspėjimai turi būti siunčiami adresu: UAB „Avon Cosmetics“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius. Jūs sutinkate, kad AVON pažeidus autorių teises arba įtariant tokį pažeidimą, „Avon“ patirta žala nebus kompensuojama vien tik finansinėmis priemonėmis ir atitinkamai remiantis kitomis prieinamomis teisinėmis ar teisėtomis kompensacijomis, AVON gali reikalauti išankstinio uždraudimo dėl tokio pažeidimo ar įtariamo pažeidimo be faktinės žalos įrodymo ir nereikalaujant obligacijų ar kito užstato. Jūs, kaip ginamasis, sutinkate nereikalauti žalos atlyginimo.

 

20. Numatomi pareiškimai

 

Pareiškimai, esantys AVON TINKLALAPYJE ir susiję su „Avon“, jos patronuojamosiomis įmonėmis ir (arba) vadovais bei nesantys istoriniais faktais, vadinami numatomais pareiškimais, kaip apibrėžta 1995 m. JAV privačių vertybinių popierių reformos įstatyme. Tokie numatomi pareiškimai remiasi vadovybės pagrįstomis dabartinėmis prielaidomis ir lūkesčiais. Tokiuose numatomuose pareiškimuose pateikiama rizika, netikslumai ir kiti veiksniai, dėl kurių „Avon“ faktiniai rezultatai, veiklos lygis, charakteristikos ar pasiekimai gali skirtis nuo būsimų rezultatų, kurie išreikšti ar numatomi tokiuose pareiškimuose, ir negali būti garantijų, kad faktiniai rezultatai nesiskirs nuo vadovybės lūkesčių. Šie veiksniai ir rizikos yra aprašytos mūsų dabartinėje metinėje ir ketvirčio ataskaitoje, kuri pateikta JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC), bei kitose pateiktose ataskaitose. Naujausias mūsų ataskaitas minėtai Komisijai galite rasti per SEC EDGAR sistemą adresu www.sec.gov arba galite jas peržiūrėti mūsų investuotojų tinklalapyje (www.avoninvestor.com), kai jos pateikiamos arba parengiamos SEC ir pagrįstai gali būti talpinamos minėtu adresu. Mes atsisakome bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės atnaujinti, peržiūrėti ar papildyti bet kokius numatomus ar kitokius pareiškimus, kurie talpinami AVON TINKLALAPYJE.

 

21. Galiojantys įstatymai ir ginčų sprendimas

 

Šiai Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Jūs sutinkate, kad bet koks dėl Sutarties arba kylantis iš Sutarties arba dėl prieigos prie AVON TINKLALAPIO ginčas ar pretenzija bus sprendžiami tik Lietuvos Respublikos teismuose ir sutinkate su tokių teismų jurisdikcija sprendžiant tokius ginčus ar pretenzijas.

 

22. Kita

 

Jei bet kokios šios Sutarties sąlygos dėl nenumatytų priežasčių bus laikomos neteisėtomis, negaliojančiomis, tada tokia sąlyga bus laikoma atskirta nuo kitų ir neturės įtakos likusių sąlygų galiojimui. Ši Sutartis nėra ir negali būti suprantama kaip partnerystės, bendros įmonės, darbuotojo ir darbdavio santykių, atstovavimo franšizės santykių sutartis, kurią sudarėte Jūs ir AVON. Jūs negalite priskirti, perduoti ar sublicencijuoti bet kokios ar visų savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Joks bet kurios šalies pažeidimo ar įsipareigojimo nevykdymo atsižadėjimas nebus laikomas bet kokio ankstesnio ar tolesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atsižadėjimu. Bet kokia antraštė, įrašas ar dalies pavadinimas įterpiamas tik dėl aiškumo, jokiu būdu nepaaiškina ar neapibrėžia dalies ar sąlygos. Ši Sutartis, kartu su visomis minimomis ir įtrauktomis sutartimis ir pareiškimais, yra vientisa Jūsų ir AVON sutartis, taikoma čia nurodomam objektui ir, išskyrus tuos atvejus, kai tai nurodyta kitaip, turi didesnę teisinę galią nei ankstesnės ar lygiagrečios rašytinės ar žodinės Jūsų ir AVON sutartys ar susitarimai dėl šios sutarties objekto. Pranešimai, AVON sprendimu, gali būti siunčiami Jums el. paštu, paprastuoju paštu, pateikiant nuorodą (ar pranešimą apie nuorodą) AVON TINKLALAPYJE. Be jokių apribojimų Jūs sutinkate, kad spausdintinė šios Sutarties ir bet kokio elektronine forma pateikto pranešimo versija bus priimtina teisminėse ar administracinėse procedūrose dėl šios Sutarties lygiai taip pat, kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, kurie tokiomis pat sąlygomis iš pradžių buvo parengti ir laikomi spausdintinėje formoje.

Šios Sutarties autorių teisės priklauso „Avon Products Inc.“, 2014. Visos teisės saugomos.

Registruota buveinė:
UAB „AVON Cosmetics“
Ulonų g. 2
LT-08245 Vilnius Lietuva
Juridinio asmens kodas: 111681120
PVM mokėtojo kodas: LT116811219